שירותים נוספים

שירותים נוספים

פוליסת נסיעות SHIR - טבלת תמצית הכיסויים

נספח לביטוח נוסעים לאירופה ולפסיפיק 

___________________________________________________

טבלת גבולות אחריות - פוליסה בסיסית

טבלת גבולות אחריות - הרחבות לפוליסה בתשלום

טבלת גבולות אחריות - ביטוח רפואי מורחב - הרחבות בתשלום 


המידע המובא להלן הינו תמצית הכיסויים בלבד ורק הפוליסה בשלמותה על כיסוייה וחריגיה תחייב את המבטח. למען הסר ספק ניתן לעיין בפוליסה המלאה באתר חברת הביטוח www.shirbit.co.il

קבלו הצעה