השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים

 תנאים כלליים להשכרה בנורבגיה
לדגמי Urban, Compact, Comfort, Family, Premium

הזמנות ותשלומים

הזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי.

ההזמנה היא לקטגוריה של רכב ולא לרכב מסוים.

עם אישור ההזמנה נדרשת מקדמה בסך 30% מסך ההשכרה, מינימום 4000 קרונות נורבגיות.
המקדמה לא תוחזר במקרה של ביטול הזמנה.
יתרת התשלום נדרשת עד 55 יום לפני איסוף הרכב.

החיוב יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד, לפי שער קרונה נורבגית מזומנים גבוה ביום התשלום. לתשלום בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

להזמנות שבוצעו פחות מ- 55 יום לפני תאריך איסוף הרכב, נדרש תשלום מיידי בכרטיס אשראי עם אישור ההזמנה.

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.
חברת ההשכרה רשאית לבטל את ההזמנה במידה ולא יתקבל תשלום בזמן.

 

מינימום ימי השכרה

בין 17 ביוני עד 19 באוגוסט 2020  - 10 ימי השכרה מינימום

בתקופת חג המולד - 14 ימי השכרה מינימום

בכל שאר התקופות - 7 ימי השכרה מינימום

 

דמי ביטול

55 יום או יותר לפני יום האיסוף: 30% מהסכום הכולל, מינימום 4000 קרונות (המקדמה)

54-20 ימים לפני האיסוף: 55% מהסכום הכולל

19-4 ימים לפני יום האיסוף: 85% מהסכום הכולל

3 ימים או פחות לפני יום האיסוף או אי הגעה: 100% מהסכום הכולל
* בכל מקרה של ביטול ייגבו דמי טיפול בהזמנה בסך 500 קרונות בנוסף לדמי הביטול.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל.
דמי הביטול מחושבים על פי סכום ההזמנה הכולל ללא הנחות במידה וניתנו.
במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים. ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.
לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך כל עלות העיסקה. יש להודיע לנו על כך מראש לפני ביצוע ההזמנה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

ביטוח נוסעים כנגד דמי ביטול
מומלץ לרכוש ביטוח נוסעים כנגד דמי הביטול מרגע ביצוע ההזמנה. פרטים באתר מוטורהום.

 

שינוי הזמנה

ניתן לבצע שינוי בהזמנה לאחר אישורה, עד 60 יום לפני יום האיסוף וזאת בכפוף לזמינות הרכבים ובתנאי שהתאריכים החדשים יחולו באותה שנה קלנדרית ובסכומים קרובים.
קיצור ימים או הפחתת פריטים לאחר שההזמנה שולמה במלואה אינם מזכים בהחזר כספי.

דמי הביטול נכנסים לתוקף בכל מקרה מרגע אישור ההזמנה המקורית, ללא קשר לשינויים שיבוצעו.

כל שינוי בהזמנה לאחר אישורה יחויב ב- 340 קרונות ו-680 קרונות לכל שינוי לאחר שההזמנה שולמה במלואה.
הפחתת מספר ימי השכרה לאחר שההזמנה שולמה אינה מזכה בהחזר כספי.

שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

 
דמי בטחון

על השוכר להפקיד בתחנה דמי ביטחון בסך 15,000 קרונה נורבגית באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי ויזה או מאסטרכרד בלבד. חשוב - החברה אינה מקבלת אמריקן אקספרס או דיינרס, כרטיסי דביט או כרטיסים נטענים מכל סוג שהוא. כמו כן לא ניתן לשלם את דמי הבטחון במזומן.

הרכב לא יימסר ללא כרטיס אשראי על שם השוכר.
חשוב: ההזמנה תבוצע על שם השוכר הראשי. השוכר הראשי חייב להיות גם הנהג הראשי וגם בעל כרטיס האשראי לצורך הפקדת דמי הבטחון ביום קבלת הרכב.

לאחר החזרת הרכב ללא נזקים או תביעות נוספות כמו קנסות תנועה, קנסות חניה, יוחזרו דמי הביטחון לחשבון כרטיס האשראי. תיקונים או תשלום קנסות יקוזזו מדמי הביטחון.

חשוב:  דמי הביטחון מוחזרים לחשבון כרטיס האשראי של הלקוח, בדרך כלל עד שבועיים לאחר החזרת הרכב. דמי הביטחון אינם נושאים ריבית וכפופים לשינויים והפרשי שערים בין השקל לאירו.

לא יינתן החזר בגין הפרשים הנובעים משערי מט"ח הנגבים ע"י חברות האשראי.
עבור הזמנות של פחות מ-30 יום, דמי הבטחון יחסמו בלבד מכרטיס האשראי וישוחררו לאחר 30 יום, במידה והרכב הוחזר ללא נזקים או תביעות נוספות. להזמנות מעל 30 יום דמי הבטחון ימשכו בפועל מכרטיס האשראי. יש לדאוג למסגרת מתאימה בחשבון.

 

כיסוי ביטוחי

מחיר ההשכרה כולל :
ביטוח צד שלישי עד 10 מליון קרונות עבור נזק לרכוש או פגיעה גופנית.

ביטוח כנגד נזקי טבע הכולל השתתפות עצמית של 15000 קרונה נורבגית לארוע.

ההשתתפות העצמית חלה על כל ארוע תאונתי בניפרד.

ביטוח מורחב CDW
ניתן ומומלץ לרכוש ביטוח מורחב המפחית את ההשתתפות העצמית מ-15,000 קרונות ל-9,000 קרונות לארוע, בתוספת של 100 קרונות נורבגיות לכל יום השכרה.

מומלץ לרכוש ביטוח החזר השתתפות עצמית. פרטים באתר מוטורהום:
ביטוח מוטורהום.

 

לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים גם עם רכישת ביטוח מורחב:

הפרת תנאי החוזה,
נזק שנגרם כתוצאה מהזנחה או רשלנות מצד הנהג,
נזק כתוצאה משימוש לא נכון או לא זהיר,

נהיגה באזורים אסורים או בדרכים שאינן סלולות,

נהיגה תחת אלכוהול או סמים,

פגיעה בזדון או מקרים של ונדליזם,

נהיגה תחת עייפות או חוסר עירנות של הנהג,
נזק שנגרם לרכב ובמיוחד לחלקו העליון של הרכב או לפרגולה במקרים של אי ציות לחוקי תנועה כגון התעלמות משלטי הגבלת גובה, גשרים, מנהרות או נזק שנגרם כתוצאה מאי הבאה בחשבון של מידות הרכב - נסיעה לא זהירה לאחור (רוורס) ללא הכוונה, חוסר זהירות ואי הבאה בחשבון של כבישים צרים, חריגה מכמות המשקל המותרת לנשיאה ברכב,

נזק שנגרם כתוצאה מנהיגה ע"י נהג שאינו מורשה לנהוג ברכב ע"פ תנאי החוזה,

שימוש ברכב שלא למטרה שלמענה נשכר כגון השתתפות בתחרויות, הובלת חומרי מלחמה או חומרים מסוכנים אחרים

עזיבת מקום תאונה ללא דיווח למשטרה ולחברת ההשכרה,

נטישת רכב וכיוצ"ב.

בכל מקרה של הפרת תנאי ההשכרה מכל סוג שהוא מצד השוכר, חברת ההשכרה זכאית לבטל את חוזה ההשכרה ללא התראה. 

דלק והוצאות שוטפות
עלויות תפעול נורמליות שוטפות ודלק- על חשבון הלקוח.
הרכב יימסר עם מכל מלא ויוחזר עם מכל מלא.
רכב שלא יוחזר עם מכל דלק מלא יחויב בקנס של 25 קרונות לכל ליטר דיזל חסר + שעות עבודה.

דרישות מהנהג

* לשוכרים רכב עד 3.5 טון - גיל המינימום לנהיגה הוא 21 שנה ובעל רישיון בתוקף שנה לפחות

* לשוכרים רכב שמשקלו מעל 3.5 טון (דגמי פרימיום) -  גיל המינימום לנהיגה הוא 25 שנה ובעל רישיון בתוקף שלוש שנים לפחות.

על כל הנהגים ברכב להצטייד ברשיון בינלאומי בנוסף לרשיון הישראלי המתאים לסוג הרכב.

רק נהגים שיירשמו בחוזה השכירות מורשים לנהוג ברכב. על השוכר לספק את פרטי כל הנהגים כולל שם וכתובת והשוכר הוא הנושא היחיד באחריות כלפי החוזה.

על השוכר להציג בתחנת איסוף הרכב רשיון נהיגה בתוקף, דרכון בתוקף וכן כרטיס אשראי בינלאומי להפקדת דמי הביטחון.

 

איסוף והחזרה

קבלת הרכב והחזרתו הן בתחנות ההשכרה בלבד, אישית ע"י השוכר.

 

הגעה לתחנות / העברות

ההגעה והחזרה מהתחנה הן באופן עצמאי, בתחבורה ציבורית או במונית לפי דף ההנחיות שיסופק.

ישנה אפשרות להזמנת מונית בתוספת תשלום של 300 קרונות לכל כיוון.

לא ניתן לקבל קרוואן בשדה התעופה, גם לא בתוספת תשלום.

מסיבות בטיחותיות, לקוחות המגיעים בטיסות טרנס-אטלנטיות ארוכות אינם רשאים לנהוג במוטורהום ביום ההגעה ומתבקשים ללון בלילה הראשון במלון. יש לספק פרטי טיסה בעת ההזמנה.
בשיא העונה ייתכנו עיכובים בתהליך מסירת הרכב. מומלץ לא להזמין מעבורות ביום איסוף הרכב.

 

צ'ק אין מוקדם - חובה
שימו לב - חובה לבצע צ'ק אין מוקדם באתר החברה עד כשבוע לפני תחילת ההשכרה באמצעות הקישור שסופק לכם בזמן אישור ההזמנה או עם שובר ההשכרה.
אנו ממליצים לעשות זאת מיד עם אישור ההזמנה או בעת קבלת השובר.
כמו כן
חובה להתקשר לתחנה לפחות 3 ימי עבודה לפני תאריך תחילת ההשכרה כדי לארגן את שעת איסוף הרכב.

 

כל התחנות סגורות בימי ראשון ובחגים המפורטים:

חגים ב-2020:
01 בינואר, 09-10 באפריל, 13 באפריל, 01 במאי, 17 במאי, 21 במאי,01 ביוני, 25-26 בדצמבר.

חגים ב-2021:
01 בינואר, 01-02 באפריל, 05 באפריל, 01 במאי, 13 במאי, 17 במאי, 24 במאי, 25-26 בדצמבר.


נוהלי איסוף הרכב

קבלת הרכב:
אוסלו: בימים שני-שישי בין השעות 14:00-15:30, בשבת 11:00-13:30 (בתיאום מראש בלבד)
ברגן: בימים שני-שישי בין השעות 09:00-11:00. בשבת סגור.
טרונדהיים: בימים שני-שישי בין השעות 09:00-11:00. בשבת סגור. 

גרימסטד: בימים שני-שישי בין השעות 13:00-15:00. בשבת סגור. 
סטאוונגר: בימים שני-שישי בין השעות 13:00-15:00. בשבת סגור.
ביירקוויק: בימים שני-שישי בין השעות 13:00-15:00. בשבת בין השעות 10:00-14:00 (בתאום מראש בלבד). 
טרומסו - נורדג'וסבוטן (Nordkjosbotn): בימים שני-שישי בין השעות 13:00-15:00. בשבת סגור. 

איסוף בשבת: באישור מראש בלבד בתוספת של 1010 קרונות נורבגיות

בימי ראשון ובחגים התחנות סגורות - אין קבלה או החזרה של רכבים

לפני איסוף הרכב, יש לקחת בחשבון לפחות שעה להסברים והדגמות על השימוש במוטורהום – ההשתתפות חובה. אם חל עיכוב בהדרכה באשמת השוכר הוא ישלם על כל נזק שהוא שייגרם עכב כך לחברת ההשכרה

(מומלץ להביא נייר וכלי כתיבה.)

יש להציג רשיונות (ישראלי ובינלאומי) וכן דרכונים.

בתום התהליך יש לחתום על חוזה השכירות וטופס שחרור, המעיד כי הרכב נמסר לשביעות רצונכם.


חשוב!

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם.

* על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה, לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.

* במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

*בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

*נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון קמפינג קרוב וכדומה.

*עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 

 

נוהלי החזרת הרכב

החזרת הרכב:
בימים שני-שבת בין השעות 09:00-11:00 (בשבת בתיאום מראש בלבד)

החזרה בשבת: באישור מראש בלבד בתוספת של 1010 קרונות נורבגיות 
בימי ראשון ובחגים התחנות סגורות- אין קבלה או החזרה של רכבים.

לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת.

 

חשוב: הרכב יוחזר עם מיכל דלק מלא, מיכל שירותים ריק, ונקי מבפנים.

במידה והרכב יוחזר כשאינו נקי מבפנים, יחול קנס בגובה של מינימום 1600 קרונות במידה והרכב יחזור כשמכלי המים והשירותים אינם מרוקנים, יחול קנס בגובה של עד 1600 קרונות

בזמן החזרת הרכב, על הנציג בתחנה לחתום על  טופס המאשר את החזרת הרכב. ללא חתימת הנציג, כל  ההוצאות יחולו על הסוחר, במיוחד אם הרכב הושאר בתחנה מחוץ לשעות הפעילות.

 

* טיסות חזרה: החזרת הרכב עשויה להתארך יותר מן הצפוי. משום כך מומלץ לא לקבוע את החזרה בטיסות בוקר, אלא משעות הצהרים  ואילך. יש להביא בחשבון התייצבות בשדה התעופה לפחות שעתיים וחצי לפני טיסה וכן זמן הגעה לשדה.
 

החזרה מאוחרת

במקרה של החזרה מאוחרת מעבר לשעה שנקבעה – ייגבה תשלום בגובה 460 קרונה נורבגית לשעה או פחות משעה עד מקסימום תשלום יום השכרה. במידה וזמן ההחזרה אינו תואם את הזמן המופיע בחוזה, לא יחולו עוד יחסי שוכר-משכיר כמופיע בחוזה. במקרה של תביעות שיגרמו לחברה או מצד השוכר הבא בתור, עקב החזרה מאוחרת- השוכר ישא במלא האחריות וההוצאות.

 

החזרה מוקדמת
אין החזר כספי על ימים שלא נוצלו על בגין החזרת הרכב לפני הזמן שנקבע בחוזה.

 

אחריות ותחזוקה

על השוכר חלה חובת דיווח לתחנת ההשכרה בכל מקרה של נזק או תקלה מכנית שנגרמו לרכב או לציוד במהלך תקופת השכירות.
באחריות השוכר לנהוג ברכב בזהירות, לבדוק שמן מנוע, נוזלים, לחץ בצמיגים ורמת התחממות של הרכב בכל תדלוק.  נזקים שייגרמו מהזנחה בדרך תפעול הרכב ואחזקתו הם באחריות הלקוח. כמו כן באחריות הלקוח לוודא כי הרכב יהיה נעול כראוי.
הלקוח יישא באחריות המלאה לכל נזק שייגרם בזמן נהיגה של נהג שאינו מורשה, כלומר ששמו לא הופיע בחוזה ההשכרה כנהג.

חל איסור מוחלט להשתמש ברכב למטרות הבאות: תחרויות, הובלה של חומרים רעילים, מתלקחים או חומרים מסוכנים אחרים או  לבצע כל פעולה אחרת המהווה עברה על החוק, או כל שימוש אחר שמנוגד לחוזה, במיוחד באזורים שאינם מיועדים לנהיגה.

הסברים על אופן אחזקת הרכב  ותפעולו ניתנים בתחנת האיסוף.

תיקונים

על הלקוח לדווח לחברת ההשכרה בעת החזרת הקרואן על כל פגם בקרואן / בציוד שנתגלה במהלך

ההשכרה, לאחר היציאה מתחנת ההשכרה

ניתן לבצע תיקונים הכרחיים בלבד ללא אישור  עד סכום של 150 קרונה נורבגית.

לתיקונים מעל 150 קרונה נורבגית נידרש אישור מראש ממרכז שירות הלקוחות באמצעות קו הסיוע הטלפוני.

החזר הוצאות עבור תיקונים מאושרים מראש- יוחזרו כנגד הצגת קבלות מקוריות בלבד, אלא אם כן הנזק נגרם באשמת השוכר.

 

שירות דרכים וקו סיוע טלפוני

חברת ההשכרה מעמידה לרשות הלקוחות קו סיוע טלפוני וכן שירות דרכים של פיאט 24 שעות באירופה. בכל מקרה של תקלה מכנית, נזק או בעיה בתפעול מערכות ברכב, חובה על הלקוח להתקשר ישירות לקו הסיוע הטלפוני ולא לתחנת ההשכרה. בכל התקשרות יש לדאוג כי מספר הרכב יהיה בהישג יד ולהצטייד בסבלנות עד לקבלת מענה. חברת ההשכרה לא תישא בהתחייבות מול הלקוח ללא דו"ח ממרכז הסיוע, המעיד כי הלקוח התקשר לקו הסיוע הטלפוני בעת האירוע. משך זמן התיקון תלוי במדינה בה קרה האירוע ויכול להתעכב מסיבות הקשורות למדינה בה הוא קרה כאשר העיכוב לא קורה באשמת חברת ההשכרה.

רכב חילופי
במידה והרכב הושבת כליל עקב תקלה שאינה באשמת הלקוח, ובמידה ותקלה זו מתמשכת מערב לזמן סביר, החברה המקומית רשאית להציע לשוכר רכב חילופי מקטגוריה דומה בתוך זמן סביר. במקרה זה הלקוח לא זכאי להחזר כספי גם אם החליט לקצר את משך ההשכרה כתוצאה מסיבה כלשהי. במידה וחברת ההשכרה מציעה לשוכר רכב חלופי מקטגוריה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, הלקוח יהיה זכאי להחזר בגובה ההפרש הכספי בין הדגמים.

במידה והרכב הושבת כליל באשמת הלקוח, חברת ההשכרה רשאית לסרב לספק רכב חלופי והלקוח לא יהיה זכאי לכל החזר כספי. במידה והחברה תסכים לספק רכב חילופי, היא זכאית לגבות מהלקוח דמי שינוע של הרכב המוצע.

 

תאונות

במקרה של תאונה, גניבה, שריפה או נזק כתוצאה מהתנגשות בבעלי חיים, על הלקוח לדווח מיידית למשטרה , לתחנת ההשכרה ולמספר החירום של מרכז החברה בגרמניה  +49(0)7562/987850ולמלא דו"ח נזק , גם אם הנזק היה קל מאוד. על הדו"ח חובה לכלול את הפרטים הבאים: שרטוט האירוע, שמות כל הנוסעים המעורבים באירוע וכתובותיהם ופרטי רשיונות כל המעורבים, חתימה של שני הצדדים , מספר לוחית הרישוי של הרכבים המעורבים וכן פרטי עדים אם ישנם כאלה. אין לחתום על טופס הודאה באשמה.

 

רכב חילופי

במידה ואין רכב מהקבוצה שהוזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמין רכב מקבוצה דומה או גבוהה יותר עם אותו ציוד, ללא חיוב נוסף. במידה והוצע רכב מקבוצה קטנה יותר בהסכמת הלקוח, יוחזר לו ההפרש במחירים בין השניים. במידה ויהיו הוצאות נוספות בגין קבלת רכב גדול יותר כמו כבישי אגרה, מעבורות וכדומה, העלות תכוסה ע"י השוכר בלבד.

 

מגבלות גיאוגרפיות

ניתן לנסוע למדינות אירופה למעט מדינות או אזורים בהם חל משבר או מלחמה. נסיעה למדינות מחוץ לאירופה דורשת קבלת אישור מיוחד מראש

 

בעלי חיים

לא ניתן לצרף בעלי חיים אלא באישור מראש בלבד. במקרים כאלה השוכר אחראי לכל נזק שהוא שיגרם לחברת ההשכרה כתוצאה כגון שיבוש / עיקוב בהשכרה הבאה, וכמובן להוצאות ניקיון יסודי.

 

עישון

העישון אסור בכל הרכבים. הלקוח ישא באחריות ובעלויות של כל נזק שהוא שנגרם לרכב בעקבות הפרת איסור זה, כגון ניקוי יסודי של הרכב, מסירה מאוחרת של הרכב לשוכר הבא מסיבות אלו 

חשוב - זהירות

כנגד קיפאון - במקומות בהם הטמפרטורה יורדת מתחת לאפס מעלות, בחורף בעיקר, יש סכנה של קפיאת המים במערכות הרכב השונות. על מנת למנוע זאת יש לדאוג לחימום הרכב באופן רציף. חימום הרכב מופעל אוטומטית בזמן נסיעה. בזמן חנייה יש לדאוג לחימום.  הסברים על השימוש ברכב במקרים אלו ניתנים ביום קבלת הרכב בתחנה ובמדריך התפעול.

כנגד התלקחות - בכל תדלוק או מילוי גז ולפני כל תחילת נסיעה, יש להקפיד על כיבוי המנוע וכל המערכות הפועלות על גז - מקרר, מחמם מים, כיריים, תנור וכדומה.

 

כללי

כל התמונות והמידות המופיעות בפרסום הן להמחשה בלבד. ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב או מודל ספציפי. ייתכנו שינויים הנובעים מדגמים שונים באותה קטגוריה.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

 

חשוב לדעת: תפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.

 

דף הבית
צרו קשר
יעדי טיול
קרוואנים להשכרה
מבצעים וחדשות
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
מכתבי מטיילים
שירותים נוספים
תפעול ומידע כללי
חניוני קמפינג
המיוחדים שלנו
מוטורהום סרטונים
מסלולי קרוואנים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
מוטורהום "טוס וסע"
קרוואנים בתקשורת
דרושים
אודותינו
תוכנה לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב