השכרת קרוואנים בחו"ל  
top_title_left.gif (1329 bytes)
תנאים כלליים
NZ3 / 2B Hitop
צור קשר | תנאים | מחירים

תנאים כלליים - ניו זילנד 3

 

חישוב ימי ההשכרה

יום ראשון ואחרון נחשבים כל אחד כיום השכרה ללא קשר לשעת האיסוף או ההחזרה.

מחיר ההשכרה נקבע לפי היום הראשון לשכירות לפי המחירון הגמיש.

לכל ההשכרות נדרשים 7 ימים מינימום.

 

הזמנות ותשלומים 

ההזמנה בתוקף רק לאחר אישור בכתב מהספק המקומי .

ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב מסוים.
עם אישור ההזמנה נדרשת
מקדמה בש"ע ל-5% מסה"כ ההזמנה, מינימום 250 דולר נ"ז
תשלום מלא נדרש עד 95 יום לפני יום קבלת הרכב.
התשלום יבוצע בכרטיס אשראי ישראלי ויזה או מסטרכארד לפי שער דולר נ"ז מזומנים גבוה ביום התשלום. למעוניינים לשלם בהעברה בנקאית, צ'ק או מזומן או פריסת תשלומי קרדיט -יש ליצור עמנו קשר לפני מועד התשלום.
על תשלום במזומן במטבע חוץ תחול עמלת הפקדה בבנק בגובה 1%

החזרים לאחר התשלום, יבוצעו לפי שער מזומנים נמוך ביום ההחזר.


שינוי הזמנה לפני תחילת ההשכרה

כל שינוי בהזמנה לאחר אישורה (כולל מעבר לרכב קטן יותר) יגרור תמחור מחדש לפי המחיר הגמיש ביום השינוי או לפי המחיר היומי הגבוה מבין שניהם (המקורי או זה שביום השינוי) וכרוך בתוספת תשלום בגובה 50$ נ"ז לכל שינוי.

אישור השינויים כפוף לזמינות הרכבים ולאישור ממרכז ההזמנות של הספק בחו"ל.
שינויים מהותיים כמו: שינוי שם הלקוח, שינוי גודל/סוג הרכב, שינוי תחנה, שינוי תאריך האיסוף או ההחזרה, מבצעים מיוחדים - ייחשבו כביטול הזמנה ויחייבו הזמנה מחדש.

 

קיצור / הארכת  תקופת השכירות

קיצור תקופת ההשכרה: במידה והודעה על שינוי בהזמנה חל 14 יום או פחות לפני יום האיסוף - לא יהיה החזר כספי עבור קיצור תקופת ההשכרה והשוכר יחויב בגין כל ימי השכירות.

הארכת תקופת ההשכרה לאחר שההשכרה כבר החלה: במקרה כזה על הלקוח ליצור קשר טלפוני ישירות עם חברת ההשכרה (תחנת האיסוף) ולבקש אישור. במידה והרכב זמין, ניתן יהיה להאריך את תקופת ההשכרה ועלות הימים הנוספים תחושב לפי המחיר ביום השינוי בלי קשר למחיר בו בוצעה ההזמנה. התשלום עבור הימים הנוספים ייגבה מיידית בכ.האשראי של הלקוח.

 

שינוי ביעד ההשכרה או יעד ההחזרה

במידה והשוכר מעוניין לשנות את יעד ההחזרה לאחר שתקופת השכירות החלה - עליו ליצור קשר ישירות עם חברת ההשכרה ולקבל אישור ממרכז ההזמנות. במידה והשינוי אפשרי החברה תעדכן את הלקוח ישירות בעלות השינוי.

 

השכרה מצטברת

ניתן לצבור ימי השכרה של מספר השכרות נפרדות ובכך להוזיל את מחיר ההשכרה. הצבירה אפשרית בתקופה של 12 חודשים בהשכרות לניו זילנד, אוסטרליה (של אותה חברה). לדוגמא: השכרה של 7 ימים והשכרה נוספת של 14 יום- תחשבנה יחד ל-21 יום. (במקרה כזה היום הראשון של התקופה השניה- אינו נחשב במניין הימים).

ההטבה לא ניתנת להשכרות שהסתיימו.

 

ביטול הזמנה ודמי ביטול

ביטול הזמנה ייעשה בכתב בלבד ובשעות פעילות משרדי מוטורהום ישראל

דמי הביטול מחושבים לפי הסכום הכללי של ההזמנה ללא הנחות במידה וניתנו.

במקרה של קיצור תקופת ההשכרה או שינוי תאריכי ההזמנה לעונה זולה יותר, במקרה של ביטול

הזמנה יחושבו דמי הביטול לפי ההזמנה המקורית או לפי הגבוה מבין השניים.

ביטול והזמנה מחדש אפשריים רק בתוך אותה שנה קלנדרית ובכפוף לאישור מספק הרכב.

דמי הביטול נקבעים  ע"י חברת ההשכרה בחו"ל.

במקרה של ביטול הזמנה תוך 14 יום מיום ביצוע ההזמנה, יגבו דמי הביטול ישירות ע"י חברת

ההשכרה בחו"ל, ומוטורהום ישראל תגבה דמי טיפול עבור הייעוץ שניתן עד לביצוע ההזמנה.

לידיעתך, בהתאם לתיקון מספר 58 לחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק, על שירותי תיירות

הניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, כגון השכרת קרוואנים בתי מלון

וכדומה, חלים דמי ביטול בהתאם למדיניות הביטול של נותן השירות. באפשרותך לבטל את

ההזמנה על פי חוק הגנת הצרכן הישראלי לעניין עסקת מכר מרחוק בתוספת של 10% מסך

כל עלות העיסקה. במידה ולא תבחר באפשרות הזו, יחולו דמי ביטול כמפורט לעיל.

  

דמי ביטול
95 יום או יותר לפני יום האיסוף: 5% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ נ"ז)

26-94 ימים לפני יום האיסוף: 10% מסה"כ ההזמנה (מינימום 250$ נ"ז) 

10-24 ימים לפני יום האיסוף: 20% מסה"כ ההזמנה

3-9 ימים לפני יום האיסוף: 55% מסה"כ ההזמנה

פחות משלושה ימים לפני יום האיסוף או אי-הגעה: 100% מסה"כ ההזמנה

בכל מקרה של ביטול הזמנה ייגבו דמי טיפול בסך 100 $ נ"ז בנוסף לדמי הביטול

דמי ביטחון
לדגמים המיועדים לזוג: NZ3 / Hitop או NZ3/Tourer ST או
NZ3 / Endeavour או NZ3 / Vivid

יש להפקיד דמי ביטחון בסך 5000$NZ ביום האיסוף, באמצעות כרטיס אשראי.
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 (30$ ליום) - יופחתו דמי הביטחון ל-2,500$NZ
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 (44$ ליום)- יופחתו דמי הביטחון ל-250$NZ בלבד.
לדגמים  NZ3/Euro Camper או NZ3/ Euro Deluxe  יש להפקיד דמי ביטחון בסך
7500$NZ
ביום האיסוף, באמצעות כרטיס אשראי.
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 (30$ ליום) - יופחתו דמי הביטחון ל-2,500$NZ. 
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 (45$ ליום)- יופחתו דמי הביטחון ל-250$NZ בלבד.
לדגמי Cheapa 4, Cheapa 6
יש להפקיד דמי ביטחון בסך 5000$NZ ביום האיסוף, באמצעות כרטיס אשראי.
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 (32$ ליום)- יופחתו דמי הביטחון ל-2500$NZ. 
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2 (39$ ליום)- יופחתו דמי הביטחון ל-250$NZ בלבד.
לדגמי Cheapa Hitop, Cheapa 2ST
יש להפקיד דמי ביטחון בסך 3500$NZ ביום האיסוף, באמצעות כרטיס אשראי.
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 1 ($22 ליום) - יופחתו דמי הביטחון ל-1,500$NZ 
* במידה ונרכש ביטוח מורחב סוג 2-($29 ליום) - יופחתו דמי הביטחון ל-250$NZ בלבד.

הפקדת דמי הבטחון בכ. אשראי בלבד. צ'קים או מזומן לא יתקבלו.
דמי הביטחון ימשכו בפועל מחשבון כרטיס האשראי של הלקוח מיד ביום קבלת הרכב.על בעל הכרטיס היות נוכח במעמד החיוב ולחתום על הערבון.
במידה והלקוח רכש ביטוח מורחב VIP סוג 2 - הפקדה בכרטיס אשראי תלווה רק באישור העסקה ללא חיוב בפועל.
דמי הביטחון יוחזרו לחשבון הלקוח עד כ14-21 ימים לאחר תום הטיול, במידה והרכב הוחזר בזמן, למקום המוסכם, ללא נזקים, נקי מבפנים, עם מכלי המים והשירותים מרוקנים ועם מכלי דלק וגז מלאים.
חברת ההשכרה זכאית להשתמש בדמי הביטחון במקרה של נזקים שייגרמו לרכב ובהתאם לגובה ההשתתפות העצמית.
רכב שיוחזר לא נקי מבפנים או עם מכלים לא מלאים (דלק, סולר, גז)- יחויב בקנס.
במידה ותנאי ההשכרה הופרו ודמי הביטחון לא מכסים את הנזק ייגבה תשלום נוסף לפי הצורך.


כרטיסי אשראי
החברה מכבדת כרטיסי אשראי מסוג: ויזה, מאסטרכרד בתוספת עמלה בגובה 2%
אמריקן אכספרס או דיינרס יחויבו בעמלה בגובה 4.5%. העמלה אינה מוחזרת ללקוח.

שינויים בשערי המטבע

חיוב והחזר בכרטיסי אשראי מתבצע בדולר ניו זילנד. החברה אינה אחראית לשינויים שעשויים להיגרם כתוצאה משינויים בשערי המטבעות או הבדלים בשערי המטבעות בעת החיוב בחברת כרטיסי האשראי בארץ.

 

העברות

החברה מספקת שירות העברות ללא תשלום משדה התעופה אל התחנות באוקלנד ובכרייסצ'רץ' ובחזרה לשדה התעופה. לצורך קבלת ההעברות יש למסור את פרטי הטיסות בעת ההזמנה.
קבלת רכבים אינה אפשרית בשדה התעופה אלא בתחנות בלבד.

לתיאום שעת ההסעה - יש להתקשר לתחנת האיסוף לאחר הנחיתה.

 

איסוף והחזרת הרכב:

כל יום בין השעות 15:30-08:00. התחנות נסגרות בשעה 16:00.
יש להגיע עד 15:30 לכל היאוחר לאיסוף רכב.

התחנות סגורות בכריסטמס (25 בדצמבר), ערב ראש השנה האזרחי וב"יום שישי הטוב".

החזרה מאוחרת תחויב כיום שכירות נוסף.

לא יינתן החזר בגין החזרה מוקדמת של הרכב לפני המועד שנקבע בחוזה, מכל סיבה שהיא.
לא יינתן החזר בגין איסוף מאוחר של הרכב מהמועד שנקבע בחוזה, מכל סיבה שהיא.

יש להחזיר את הרכב בזמן נקי מבפנים, מכל דלק מלא, מכל גז מלא (אלא אם כן נרכש גז ראשוני), מכלי מים ושירותים מרוקנים.

רכב שלא יוחזר לפי תנאים אלו יחויב בקנס.

 

חשוב!

בעת קבלת הרכב תתבצע הדרכה לתפעול הרכב בנוכחות נציג חברת ההשכרה. לאחר מכן יתבקש השוכר לחתום על חוזה השכירות.

זמן ההדרכה נועד לכם ולטובתכם:  על מנת למנוע אי נעימויות וויכוחים בעת החזרת הרכב, מומלץ מאוד לפני החתימה על החוזה,  לערוך בדיקה יסודית של הרכב מבחוץ ומבפנים (כולל הגג ותחתית הרכב) בנוכחות נציג החברה.  במידה ומצאתם ליקוי, תקלה או חלק שחסר- יידעו את הנציג וציינו זאת בכתב.

בדקו כי הרכב נמסר לכם נקי ולפי התנאים (דלק, גז, מים) וכי כל הציוד שהזמנתם נמצא ותקין.

נצלו את הזמן על מנת לשאול שאלות ולקבל מידע: היכן הסופרמרקט הקרוב, תחנת דלק, חניון

קמפינג קרוב וכדומה.

עיברו על כל המערכות (חימום, מיזוג, מקרר, תנור, צינורות המים למילוי וריקון, כבל חשמל, מערכת בקרה וכדומה) וודאו כי הנכם יודעים היכן נמצא כל פריט וכיצד מפעילים אותו בטרם תצאו לדרך. 


קנסות על נקיון

על הרכב לחזור נקי מבפנים ועם מיכלים ריקים. אין צורך בניקוי חיצוני של הרכב, אלא אם עקב כך לא ניתן לראות ו/להעריך את מצבו החיצוני של הרכב.
רכב שלא יעמוד בתנאים אלו יחוייב בקנסות.

רכב שיוחזר עם מכל דלק שאינו מלא- יחויב עבור מילוי המכל ב- 1.5$NZ לכל ליטר דלק (בנזין או דיזל)

 

רשיון נהיגה

על הנהג להיות בן 21 מינימום ועל הנהג ובעל רשיון לפחות שנתיים.
על הרשיון להיות בתוקף לכל משך תקופת ההשכרה.
ביום קבלת הרכב יש להציג רשיון מקורי (לא עותק) מתורגם באנגלית.

על כל הנהגים יש להצטייד ברשיון הישראלי + רשיון בינלאומי באנגלית.

 

כיסוי ביטוחי בסיסי

למטיילים בניו זילנד אנו ממליצים לרכוש ביטוח נוסעים דרך סוכנות ביטוח בישראל.

כל הרכבים מבוטחים בביטוח מקיף בגין נזק לרכב, לרכוש ולצד שלישי.

על הנהג תחול השתתפות עצמית בסך 2700-7500$ נ"ז (תלוי דגם) לכל אירוע או תאונה בהם נגרם נזק לצד שלישי ו/או נזק לרכב המושכר. ההשתתפות העצמית תופעל בלי קשר לצד האשם באירוע, ותיגבה בסמוך למועד האירוע בתום הדיווח לחברה.
בנוסף יחולו דמי טיפול נוספים בסך 75$ בכל מקרה של נזק לרכב או תביעת צד שלישי.
דמי ההשתתפות העצמית יוחזרו במידה והחברה תצליח לתבוע את הוצאות התיקונים מהצד השלישי.

 

כיסוי ביטוחי מורחב – בתוספת תשלום (משולם למקסימום 50 יום עבור כל הדגמים)

קיימות שתי אפשרויות להוריד את סכום ההשתתפות העצמית.

אנו ממליצים לרכוש את האופציה השניה וליהנות משקט נפשי בזמן הטיול:

 

1.       ביטוח מורחב – אופציה 1

לכל הדגמים מלבד דגמי Cheapa - תוספת של 38$NZ ליום, (מקסימום 1900$NZ)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 2,500 $NZ לכל אירוע
לדגמי Cheapa 4, Cheapa 6 - תוספת של  32$NZ ליום, (מקסימום 1600$NZ)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 2,500 $NZ לכל אירוע

לדגמי Cheapa Hitop, Cheapa 2ST - תוספת של 22$ ליום (מקסימום 1100$ נ"ז)

על הנהג תחול השתתפות עצמית עד 1500 $NZ לכל אירוע

 

2. ביטוח מורחב VIP– אופציה 2

לכל הדגמים מלבד דגמי Cheapa - תוספת של 45$NZ ליום, (מקסימום 2250$NZ)
על הנהג תחול אפס השתתפות עצמית כולל כיסוי ביטוחי לנזק אחד לשמשה ונזק לשני צמיגים. מעבר לכמות זו - האחריות לנזקים נוספים לשמשות וצמיגים תחול על הלקוח.
לדגמי Cheapa 4, Cheapa 6 - תוספת של 39$NZ ליום, (מקסימום 1950$NZ)

על הנהג תחול אפס השתתפות עצמית לא כולל כיסוי ביטוחי לשמשות וצמיגים. 
לדגמי Cheapa Hitop, Cheapa 2ST - תוספת של 29$ ליום (מקסימום 145$ נ"ז)

ע
ל הנהג תחול אפס השתתפות עצמית לא כולל כיסוי ביטוחי לשמשות וצמיגים. 
 

חשוב: לא יחול כל כיסוי ביטוחי במקרים הבאים:

על השוכר תחול אחריות מלאה לנזק שיגרם לרכבים או לצד שלישי כתוצאה מ:

·   הפרה של תנאי הסכם השכירות
·   הפרה או משימוש בניגוד לחוקי התנועה

·   נזק כתוצאה מהזנחה, זדון  או שנגרם עקב התנהגות פזיזה (כגון ישיבה על גג הרכב), ונהיגה תחת אלכוהול / סמים

·   נזק כתוצאה ממים - שקיעה ,חציית ערוצי מים/ נחלים/נהרות, נסיעה על חופים, נסיעה במים מלוחים או  באזורים מוצפים במים.

·   אובדן או גניבה של חפצים אישיים ודברי ערך

·   שימוש לא נכון בשמנים ודלקים או שימוש בדלקים מזוהמים

·   נזק שנגרם לדפנות מתרחבות, פרגולה או אוהל גג

·   נזק שנגרם לחלקו התחתון או העליון של הרכב, אלא אם נרכש ביטוח "הכל כלול" או ביטוח מורחב (לא תקף בדגמי Cheapa) (נזק לחלק עליון לא מכוסה בכל מקרה ליציאות לפני 1 באפריל 2019)
·   נזק שנגרם לשמשות או צמיגים אלא אם נרכש ביטוח ביטוח מורחב 2 VIP (לא תופס בדגמי Cheapa) או חבילה להגנה על צמיגים ושמשות
·   נזק כתוצאה מתאונה עצמית של הרכב

·   גנבת הרכב כתוצאה מהזנחה (כגון איבוד מפתחות הרכב או רכב שלא ננעל)
·  נזק שניגרם כתוצאה משימוש בשרשראות שלג
·  נזק שנגרם עקב התהפכות עצמית

 

פרגולה חיצונית
בעונת 2019 לא תהיה אפשרות להשתמש בפרגולה חיצונית גם אם היא נותרה מותקנת בקרוואן משנים קודמות וזאת על מנת לצמצם נזקים ולחסוך בעלויות תיקון. חברת ההשכרה איננה מבטיחה קיום של פרגולה בקרוואן ואינה מספקת הנחיות לגבי שימוש בפרגולה. 
 

קנסות תנועה וחנייה

החברה רשאית לחייב את הלקוח בדמי טיפול בסך 75$ נ"ז בנוסף לגובה הקנס עצמו, בגין כל קנס על מהירות, דוח חנייה או כל קנס אחר שלא שולם ע"י השוכר עצמו.

ליציאות החל מ1 באפריל 2019 -

החברה תעביר ללקוח כל קנס שהתקבל מהרשויות בזמן ההשכרה - כגון קנסות תנועה, חנייה, מהירות, כבישי אגרה או כל קנס אחר. האחריות לתשלום הקנסות תכול על השוכר.

שירות דרכים

חברת ההשכרה מפעילה מוקד חירום טלפוני 24 שעות לסיוע בבעיות מכאניות.
בכל בעיה הקשורה ברכב או לציוד יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני תוך 24 שעות מגילוי הבעיה, על מנת לאפשר לחברה לפתור את הבעיה במהלך תקופת ההשכרה. 
מספר חירום לתקלות טכניות: 0800 234 567

תיקונים
במקרים שבהם נגרם נזק לרכב שלא באשמת הלקוח, ניתן לקבל החזר הוצאות עבור תיקונים, עם הצגת קבלות בלבד.
לתיקונים קלים או להחלפת ציוד קטן במטבח אין צורך באישור מיוחד עד סכום של 100$ נ"ז. לתיקונים מעל 100$ נ"ז - נדרש אישור מיוחד מהחברה. 

במקרה של תאונה

בכל מקרה של תאונה יש להתקשר ולדווח למוקד השירות הטלפוני לא יאוחר מתוך 24 שעות מזמן האירוע.

 

השבתת הרכב

במידה ולא ניתן להמשיך ולנהוג ברכב עקב תקלה המשביתה את הרכב, חברת ההשכרה תפצה את הלקוח ע"י החזר כספי של ימי השכרה האבודים. במידה ויהיה רכב זמין אחר- יוצע ללקוח רכב חילופי. עם זאת הוצאות ההגעה לתחנת ההשכרה במקרה כזה יחולו על הלקוח. מיזוג אוויר, טלוויזיה, וידיאו, מיקרו, תנור וגריל, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, רדיו, טייפ,

CD Player, לא יחשבו כתקלה המשביתה את הרכב והלקוח לא יקבל החזר במקרים אלו.

הוצאות לינה, ארוחות, שינוי מסלול או הוצאות אישיות אחרות שייגרמו ללקוח עקב השבתת הרכב אינם באחריות החברה ואינם מזכים את הלקוח בהחזר כספי.

בסופי שבוע ובתקופות של חגים או באזורים נידחים עשויים לחול עיכובים במתן שירות לתקלות.

השבתת רכב
במידה והטיול הופרע עקב תקלה שמשביתה את הרכב, מסיבה שאינה תאונה ולא תקלה שנגרמה ע"י הלקוח, למשך יותר מ-12 שעות תיקון מרגע הדיווח לחברת ההשכרה, הלקוח יהיה זכאי להחזר כספי בגובה של מקסימום המחיר היומי, עד שהתקלה תתוקן. כשל  או תקלה במערכות או באביזרים אשר כוללים מזגן ביחידת המגורים, משאבת מים, מקלחת, שירותים, מקרר, כיריים, גריל, חייבים להיות מוערכים תחילה על ידי תחנת ההשכרה או מתקן/בעל מקצוע מורשה.
החזר מותנה בכך שהלקוח יצר קשר עם חברת ההשכרה לצורך תיקון התקלה וכן בשיתוף פעולה מלא של הלקוח לשם ביצוע התיקון.  במידה והלקוח לא הודיע לחברת ההשכרה על התקלה, הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש החזר כספי או לתבוע פיצוי.

תקלות במכשירים חשמליים כגון Wi-Fi, מכשירי ניווט וטיול, רדיו, טלוויזיה, CD או DVD, פרגולה, בקרת שיוט (קרוז קונטרול) וכו, אינם נחשבים כתקלה המשביתה את הרכב.

חברת ההשכרה לא תישא באחריות לפיצוי כספי במקרים הבאים והאחריות כולה תחול על הלקוח:

-תקלה במזגנים בטמפרטורות של מעל 36 מעלות צלזיוס.

-תקלה במכשירי חימום הפועלים על חשמל על גז בטמפרטורות של מתחת ל- 4 מעלות צלזיוס.

-תקלה כתוצאה מקפיאה של משאבת מים או מכלי מים בטמפרטורות מתחת ל- 2 מעלות צלזיוס.


הזמנת מעבורות
מומלץ להזמין מעבורת לפי אורך רכב של 7.7 מטר, ללא קשר לאורך הרכב המושכר, כדי להמנע מבעיות של חוסר מקום על המעבורת, במיוחד בשיא העונה.

 

רכב חילופי

הזמנת הרכב היא לקטגוריה ולא לרכב ספציפי.

במידה ומסיבה שאינה בשליטת החברה לא ניתן לספק את הרכב שהוזמן,  לחברה הזכות לתת רכב חילופי דומה או רכב משודרג, ללא תוספת מחיר.  פעולה זו אינה הפרת חוזה ואינה מזכה את הלקוח בהחזר.

במידה והלקוח יהיה מעוניין מרצונו החופשי ברכב אחר קטן/זול יותר- הדבר יתאפשר רק על בסיס רכב פנוי. במקרה כזה הלקוח אינו זכאי להחזר כספי.

 

הגבלות תנועה

חל איסור מוחלט לנהוג בדרכים שאינן סלולות, דרכי עפר או דרכים שאינן מתוחזקות כראוי.
התנועה על דרך עפר מתוחזקת היטב מותרת עד 12 ק"מ מקמפינג.

חל איסור לנוע בדרכים הבאות:

(Skippers Road (Queenstown,
The Crown Range Road/Cardrona Valley Road (from Cardrone to Arrow Junction) (Queenstown)

(Ninety Mile Beach (Northland
(Ball Hut Road (Mt. Cook),

(North of Colville Township (Coromandel Peninsula

החברה רשאית לאסור תנועה באזורים מסוימים שמזג האוויר או תנאי הדרך הנוכחיים אינם מאפשרים נהיגה בטוחה.

 

בעלי חיים / עישון
חל איסור לעשן ברכב.

חל איסור מוחלט להסיע ו/או להכניס בעלי חיים לרכב, למעט כלבי נחיה, באישור מראש בלבד.
ליציאות החל מאפריל 2019 -
כלבי נחייה וכלבי מחמד מותרים לנסיעה בקראוונים עם אישור מראש בכתב מחברת ההשכרה בזמן ביצוע ההזמנה. תשלום חובה של 200$ נ"ז ילקח במקרה זה (מלבד בעת נסיעת כלבי נחיה).

 

הגבלת אחריות

במקרה שאין באפשרות חברת ההשכרה לספק רכב חילופי, אחריות החברה מסתכמת בהחזרת עלות ההשכרה או במקרה של תקלה טכנית (שלא באשמת השוכר) החזרת עלות ימי ההשכרה הנותרים.

 

כללי

המחירים והתנאים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.
ההזמנה היא לקטגוריה ולא לרכב ספיציפי.  התמונות והמידות הן להמחשה בלבד.
הקרוואנים עשויים להיות שונים בצורתם מאלו המופיעים בפרסום.
התנאים בעברית באתר מוטורהום הם תרגום חופשי של התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה, הנוסח הקובע הינו נוסח התנאים המקוריים של חברת ההשכרה המקומית, שעליהם חותם הלקוח ביום קבלת הרכב.

לתנאי ההשכרה באנגלית (יולי 2017)

 

חשוב לדעתתפקידה של מוטורהום ישראל הוא לקשר ולתווך בלבד בין השוכר לבין ספק הרכב עד לקבלת הרכב מהספק. התקשרות השוכר עם מוטורהום ישראל היא לשם יעוץ והזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. יש להדגיש כי מלבד הסכם זה, בעת לקיחת הרכב חותם השוכר על חוזה חדש מול ספק הרכב וזהו החוזה המחייב בין ספק הרכב והשוכר. עם חתימת השוכר על חוזה ההשכרה מול ספק הרכב מסתיימת אחריותה ותפקידה של מוטורהום ישראל כלפי השוכר והיא לא תהיה אחראית לכל תקלה ברכב ו/או בתיפקודו של ספק הרכב. באחריות השוכר לקרוא בעיון את התנאים הכלליים כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט של מוטורהום ישראל טרם ביצוע ההזמנה ולוודא שהתנאים מקובלים עליו וכי בהתאם לתנאים לא חלה כל אחריות על מוטורהום ישראל. ספק הרכב הינו האחראי הבלעדי לביצועה התקין של ההזמנה. במקרה של תקלה או בעיה ברכב על השוכר לפנות ישירות לספק הרכב. במידה והשוכר לא קיבל מהספק מענה הולם לפנייתו, תנסה מוטורהום לסייע ע"י פנייה לספק, אולם אין בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על מוטורהום בגין אי הענות הספק.מוטורהום ישראל אינה שלוחה של ספק הרכב ולא נציגתו של ספק הרכב בישראל והיא מהווה אך ורק גורם מתווך בין הספק לשוכר. כל תפקידה הוא לייעץ לשוכר ולקשר בין הספק לשוכר וכן להעביר את הכספים שהתקבלו מהשוכר בגין השכירות לידי הספק ועל כן אינה מייצגת את הספק ואינה הכתובת לתביעות כנגד ספק הרכב. מקום השיפוט בין השוכר לספק יהיה בארץ היעד ובהתאם לחוזה שנחתם בין השוכר לספק הרכב.


דף הבית
צרו קשר
דגמי קרוואנים
מוטורהום "טוס וסע"
מבצעים וחדשות
חנות מוטורהום
פגישות יעוץ
למטייל העצמאי עם רכב רגיל ומלונות
המיוחדים שלנו
תפעול ומידע כללי
מכתבי מטיילים
הצעות לטיולים
חניוני קמפינג
מסלולי קרוואנים
מוטורהום סרטונים
ביטוח מוטורהום
קישורים לתכנון טיול
קרוואנים בתקשורת
דרושים
שירותי תיירות
אודותינו
תוכנה/ אתר לתכנון טיולים
בניית אתרים
סייברסרב